top of page

Algemene voorwaarden

Wanneer u zich inschrijft voor een een consult, behandeling of massage of een workshop, cursus, coachingstraject of een dienst, die u ook afneemt van Ymoya Residentie - Marion Elzinga, dan gaat U automatisch akkoord met de hier onderstaande voorwaarden.

Vanzelfsprekend zal Ymoya Residentie- Marion Elzinga u vooraf op de hoogte stellen van deze voorwaarden.


Verantwoording en eigen risico

Met het afnemen van een consult of dienst bij Ymoya Residentie- Marion Elzinga, geschiedt dit volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Ymoya Residentie- Marion Elzinga is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor beslissingen, handelingen of gevolgen die voortvloeien uit een consult, dienst of enige andere vorm van dienstverlening. De informatie die u verkrijgt uit het consult bevat richtlijnen en voordat u handelt, dient U zelf de consequenties van de door u genomen beslissingen te overzien in welke vorm dan ook.


Medische informatie

Ymoya Residentie- Marion Elzinga doet geen medische uitspraken en stelt ook geen diagnoses.

Derhalve adviseert Ymoya Residentie- Marion Elzinga U om bij medische kwesties te allen tijde een arts te raadplegen wanneer er ook enige vorm van medische klachten bestaan.

Indien er medische klachten bestaan die berusten op een ernstige aandoening, dan dient er voorafgaand aan een behandeling, een getekende doktersverklaring waarin staat dat er een behandeling mag plaatsvinden, overlegd te worden


Betalingsvoorwaarden.

Het uurtarief bij Ymoya Residentie bedraagt: € 77 p/u.

Het uurtarief voor cliënten met een PGB, over een langere termijn coaching wordt er een bedrag van € 60 p/u berekend.

Alle prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW en exclusief eventueel voor te schrijven remedies en orthomoleculaire, sensi- en overige middelen.


U dient de consulten en behandelingen direct middels een contante betaling na afloop van het consult of behandeling of massage te voldoen. Tenzij anders is vermeld zoals hieronder.

Bij eventuele afgesproken nabetalingen, dient het vermelde bedrag van de cashnota/factuur per ommegaande, en met een maximum van 5 werkdagen, overgemaakt te worden op de vermelde bankrekeningen t.n.v. M.S. Elzinga te Zeewolde.

Gelijk daarop zal er een 1e herinnering gestuurd worden.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, zonder een voortijdige afzegging conform de voorwaarden, verplicht u zich tot het betalen van het volledige bedrag van de gemaakte afspraak of dienst. Bij elke afspraak die er voor een consult gemaakt wordt, worden er persoonlijke gegevens zoals naam en adres en telefoonnummer en emailadres genoteerd en wordt er ter bevestiging van de afspraak ook een e-mail gestuurd.

Bij verhindering kan er alleen een afspraak, zonder dat er kosten in rekening worden gebracht, geannuleerd worden, als er minimaal 24 uur van te voren een annulering per e-mail gestuurd wordt. De afnemer van het consult, hier genoemd “de consultant” verplicht zich tot het betalen van de volledige dienst, indien deze een dienst of consult niet tijdig is afgezegd.


In geval van bijzondere en onverwachte omstandigheden, zoals sterfgeval, betrokkenheid bij een ongeluk, ziekte dan wel andere nooddragende omstandigheden, zal er, na het overleggen van een verklaring of aantoonbaar bewijs (bv huisartsten verklaring, verklaring specialist), met respect een wachttijd van een week in acht worden genomen en zal er tevens éénmalig een voorstel aangeboden worden voor het plannen van een andere afspraak.

Bij het niet nakomen van deze afspraak, wordt er alsnog een factuur gestuurd over de ingeplande tijd.


Telefonische consulten & betalingsvoorwaarden van telefonische consulten/diensten.

Het tarief voor telefonische consulten is € 0,95 p/min incl 21% BTW

Deze worden achteraf gefactureerd, nadat de gebruikte minuten bekend zijn. De hoogte van het te betalen bedrag wordt door mij direct na het telefonisch consult doorgeappt, waarvan het bedrag per direct overgemaakt dient te worden, wat betekent dat het betalingstermijn per ommegaande is.


De telefonische consulten kunnen van te voren aangevraagd worden per mail, app of sms.

Al naar gelang de ruimte die er nodig is voor een telefonisch consult, zal ik hiervoor de tijdsruimte aangeven die beschikbaar is.

In een enkel geval komt het voor dat een telefonisch consult vooraf betaald wordt voor een bepaalde hoeveelheid tijd. Indien een consult toch meer tijd nodig heeft, zullen de extra minuten die er gebruikt zijn na de gebruikte minuten binnen het consult, achteraf betaald te worden.

Ten alle tijden, dienen naam, telefoonnummer, adresgegevens en mailadres doorgegeven te worden voor het consult plaatsvindt.


Voorwaarden deelname workshops en cursussen.

U kunt alleen trainingen, workshops en cursussen volgen indien u zich inschrijft middels een inschrijfformulier op deze website en een aanbetaling/inschrijfgeld via paypal, dan wel per bankoverschrijving. Na het ontvangen van het inschrijfformulier en de aanbetaling/inschrijfgeld, ontvangt u van Ymoya Residentie/Marion Elzinga een bevestiging van inschrijving en de betaling. Vervolgens krijgt u nadere instructies over de locatie van de trainingen/workshops/cursussen. Deze worden op veelal op dezelfde locatie in Zeewolde gegeven. Indien hier een verandering in is, dan wordt dit uiteraard direct vermeld per mail. Minimaal 1 week voor de aanvangsdatum van de te volgen training/workshop of cursus, dient het restant bedrag te zijn overgemaakt op het rekeningnummer dat is vermeld op de inschrijfbevestiging welke u per mail is verstuurd. Met het inschrijven van een training/workshop of cursus, verplicht de cursist zich tot het betalen van de gehele training/workshop/cursus.


Bij een niet tijdige betaling aan Ymoya Residentie – Marion Elzinga, behoudt Ymoya Residentie – Marion Elzinga, zich het recht voor om deelnemers de toegang tot een workshop te ontzeggen. Wel blijft het bovenstaande van kracht met betrekking tot de betaling van een training/workshop/cursus bij inschrijving.


De deelname aan een training/workshop of cursus kan tot twee weken voorafgaand aan de eerste trainings/workshop- of cursusdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna is er tot één week voor de aanvang van de training/workshop of cursus bij annulering, 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annuleert u korter dan één week voor de aanvang van de training/workshop of cursus, dan is het volledige bedrag verschuldigd.

Bij annulering van een deelname aan een workshop, wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd.


In uitzonderlijke gevallen of omstandigheden, zoals het overlijden van een naast familielid of ziekenhuisopname van de cursist, heeft de cursist recht op teruggave van het deelname bedrag, als er met voldoende bewijs en redenen kan worden aangetoond dat er geen deelname mogelijk was door de omstandigheden. In overleg kan de betrokken cursist er voor kiezen om mee te doen aan de eerstvolgende training/workshop of cursus, in dit geval zal er dan geen restitutie van het bedrag plaatsvinden en zal er ter bevestiging voor de nieuwe training/workshop- of cursusdata een e-mail verstuurd zal worden.


Indien de cursist door verhindering op één van de vastgestelde training/workshop of cursusdata een dag of een dagdeel, de training/workshop of cursus niet kan volgen, geeft dat geen recht op restitutie van een deel van het deelnamebedrag. Wel kan in overleg een gemiste dag of dagdeel, in een volgende training/workshop of cursus worden ingehaald, onder voorwaarde dat er plaats is in de eerstvolgende training/workshop of cursus.


Auteursrechten ©

Op de uitgiften van de diverse syllabussen en cursusmaterialen, alsmede op alle geschreven en gepubliceerde werken van Ymoya Residentie- Marion Elzinga, rusten auteursrechten. Derhalve mag er ook niets van deze website of elders geschreven en gepubliceerde werken en zonder toestemming gekopieerd worden dan wel vermenigvuldigd en uitgegeven worden. Tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor verleend is met de daarbij behorende bronvermelding van ©Ymoya Residentie– Marion Elzinga. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden zal er aangiften aangedaan worden van schending van deze auteursrechten.

bottom of page